นางสาว อุษา  แก้วมหิต
    หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
    (ครูประจำชั้นอนุบาล  3/1)
 
  นางสาว นพวรรณ  ไตรศิวะกุล
  (ครูประจำชั้นอนุบาล  3/2)
 
นางสาว ศนิพัชร เล็กสุภาพ
  (ครูประจำชั้นอนุบาล  2/1)
นางสาว เบญจมา  เกษแสนวงศ์
  (ครูประจำชั้นอนุบาล  2/2)
 
นางสาว อภิญญา  เสือกล้า
  (ครูประจำชั้นอนุบาล  1/1)
นาง จิตรา   พรหมเดช
  (ครูประจำชั้นอนุบาล  1/2)
 
นางสาว ปานจิตร   เลาหะสราญ
  (ครูพิเศษ)