นาง ชนิตา  ศรีเทพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร

    (ครูประจำชั้น ป.1)
   
นางสาว รัชนี  บูรณวนิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน

    (ครูฝ่ายวัดผลประเมินผล)
นางสาว ศุกุนฌนาฏ  เฉวียงวาส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

    (ครูประจำชั้น ป.6)
 
์ นาย พิษณุ  บุญญานันทกุล
     ครูประจำชั้น ป.5
    (สอนคณิตศาสตร์ ป.1-ป.6)
 
นาง นภารัตน์  หัสดีธรรม
     (ครูประจำชั้น ป.4)
 
นางสาว ฐิติพร  เล็กสุภาพ
     (ครูประจำชั้น ป.3)
 นางสาว สุกัญญา  แดงนามนต์
     (ครูประจำชั้น ป.2)
 
นาย ภัทราวุธ  จิตรสุภ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

     (ครูพิเศษสอนสุขศึกษาและพละศึกษา ป.1-ป.6)
นาย วัชรพงษ์  จิตต์สิงห์
     (ครูพิเศษสอนวิทยาศาสตร์และสังคม ป.1-ป.6)

นางสาว บุญตา  ชะเอม
     (ครูบรรณารักษ์และครูพิเศษสอนภาษาไทย ป.1-ป.3)

นาย สุจิน  ประจงแก้ว
     (ครูพิเศษสอนจริยธรรม ป.1-ป.6)