โรงเรียนเป็นที่พึงพอใจของชุมชน การจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ทำหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดี และมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการแก้ปัญหา มีความผูกพันและชื่นชม เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของตน อันเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตทางสังคมและประเทศชาติ